1st Grade Team

Tara Hite  Tara Hite

Amanda Neal Amanda Neal 

Kathy Denison  Kathy Denison